Oferta

Obsługa księgowa

Zajmuję się obsługą księgową podmiotów gospodarczych. Do zakresu usług wchodzą:

 • czynności dedykowane podmiotom zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:
  • pomoc przy wyborze formy prawnej, sposobu opodatkowania,
  • pomoc przy załatwianiu formalności w urzędach lub Sądzie Gospodarczym,
  • pomoc przy rejestracji w ZUS,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • obsługa karty podatkowej,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont,
 • opracowywanie zakładowych planów kont,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • rozliczanie importu i eksportu usług, WNT, WDT,
 • ewidencjonowanie środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych oraz podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie dokumentów płatniczych,
 • roczne rozliczenia podatku dochodowego,
 • przygotowywanie dokumentacji do pozyskania kredytów bankowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • reprezentacja firmy przed urzędami,
 • obsługa wszelkiej korespondencji z urzędami, bankami i innymi instytucjami wskazanymi przez Państwa, związanymi z prowadzoną działalnością.

Obsługa kadrowa

Zajmuję się kompleksowo obsługę kadrową. W ramach tej działalności klienci otrzymują:

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników,
 • kontrolę dokumentów historycznych pracownika,
 • skierowanie na badania lekarskie,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie oświadczeń zgodnie z Kodeksem pracy,
 • ewidencję świadectw lekarskich,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • prowadzenie kartotek urlopowych,
 • sporządzenie świadectw pracy,
 • prowadzenie kartotek ewidencji czasu pracy.

Obsługa płacowa

Zajmuję się także obsługą płacową podmiotów gospodarczych. Czynności te obejmują:

 • rejestrację pracownika w ZUS,
 • sporządzanie list płac,
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków,
 • naliczanie ekwiwalentów urlopowych,
 • naliczanie premii, nagród,
 • rozliczanie nadgodzin,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji wyrejestrowujących pracownika z ZUS,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych raportów RMUA,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do urzędów skarbowych – PIT-4R,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT-11,
 • reprezentację przed ZUS i PIP.

powered by: